پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست سایت


شيوه نامه امور سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري ها

شيوه نامه امور سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري خرم آباد

ماده 1. تعاریف و مفاهیم اصطلاحات شیوه نامه

الف: سرمایه

عبارت است از انواع منابع اعم از نقدی و غیرنقدی و منقول و غیر منقول به شرح ذيل که توسط سرمایه گذار يا مشارکت‌کننده و شهرداري تامين و اظهار می‌شود:

1. منابع نقدی بصورت وجوه نقد از طرق مختلف از جمله نظام بانکی وساير مؤسسات مالي اعتباري مورد تائيد و تسهیلات و اعتبارات و منابع نوين مالي كه توسط طرفين مشارکت‌کننده به جریان سرمایه‌گذاری تزریق یا تعهد می‌شود.

2. منابع غیرنقدی ، اموال منقول و غیرمنقول از جمله : ماشین آلات ، تجهیزات، زمین ، ابنیه ، ابزار و ادوات ، قطعات یدکی ، مواد اولیه ، دانش فنی ، خدمات تخصصی و مدیریت را شامل می‌شود.

3. سود سهام و سهام قابل انتقال شرکتها و موسسات مورد تائيد

4. سایر منابع

ب:  سرمایه‌گذار یا مشارکت کننده

عبارتست از شخص حقیقی يا حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، ایرانی و خارجی که با اطلاع از توانایی و امکانات خود و شهرداری، در چارچوب مقررات و توافقات و قراردادهای منعقده به سرمایه‌گذاری و مشاركت اقدام می‌نماید.

تبصره:

منظور از سرمایه‌گذار يا مشاركت كننده خارجی، اشخاص حقيقي و حقوقي هستند که براساس قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران ، حضور و ورود منابع مالي آنان مجاز شمرده شده و می‌توانند در امر سرمايه گذاري در ايران فعاليت نمايند. بديهي است كه سرمايه گذاران خارجي بايد مجوز ماده 6 قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي را اخذ و ارائه نمايند.

ج: واحد سرمایه‌گذاری و مشاركت

جایگاه سازمانی در تشكيلات  شهرداری که پس از تصويب آن جايگاه در درون شهرداري توسط مراجع قانوني حسب وظايف تعريف شده در چارچوب اين شيوه نامه مسئوليت جذب و هدايت سرمايه گذاران يا مشاركت كنندگان براي پيشبرد اهداف و سياست ها و همچنين پيگيري و هدايت روند امور مذكور را عهده دار مي­باشد.

ﻫ : هيات عالي سرمايه‌گذاري

مرجع سياستگذاري و تصميم گيري و تصويب در امر سرمايه گذاري و مشاركت‌ شهرداري كه در اين شيوه نامه به اختصار هيات عالي گفته مي شود.

و: كميسيون كارشناسي سرمايه‌گذاري

كميسيوني كه  مسئوليت بررسي كارشناسي طرح­ها و پروژه هاي سرمايه‌گذاري را به عهده دارد، و در این شیوه نامه اختصاراً "کمیسیون " نامیده می شود .

ماده 2. اهداف مورد نظر در اين آيين نامه

1. ایجاد و مدیریت سیستمی سامان يافته در امور سرمايه گذاري و مشاركت

2. فراهم آوردن زمينه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به شهرداری و اشاعه فرهنگ مشاركت

3.  افزایش ضریب اطمینان و امنيت براي سرمایه گذاران و جذب سرمایه ها

4. به کارگیری و بهره مندی از فکر و اندیشه و سرمایه اشخاص حقيقي و حقوقي در توسعه امور شهري

5. شفاف سازی، تسهيل و روان سازي فعالیت­های مربوط به امور سرمایه گذاری و مشاركت‌

6. اعمال مدیریت راهبردی و هدفمند در امر سرمایه گذاری و مشاركت‌

7. فراهم آوردن الگوي كارآمد در تامين منابع مالي مستمر و پايدار براي شهرداري

8. تلاش جهت تصدي­گري شهرداري

9. تلاش جهت افزايش سرانه هاي عمومي و خدماتي

ماده 3. ساختار امور  سرمایه گذاری و مشاركت­ها

در شهرهايي كه سازمان سرمايه­گذاري و مشاركت شهرداري تاسيس و تشكيل شده باشد مي­بايست نسبت به ايجاد ساختار سازماني مناسب جهت سرمايه­ گذاري و مشاركت با رعايت كاده 54 قانون شهرداري ها ظرف مدت حداكثر يكسال اقدام نمايند.

ماده 4. عناوين و زمينه هاي مربوط به امور سرمايه­ گذاري و مشاركت

1. سرمايه گذاري و مشاركت در احداث مسكن ارزان قيمت و اجراي پروژه­هاي مسكوني، شهري، صنعتی، خدماتي، اداري، فرهنگی، و عمومي با اولويت بافت هاي فرسوده و سكونت گاه هاي غيررسمي و همچنين مطالعه، طراحي و اجراي پروژه ها و طرح هاي مذكور.

2. ارائه خدمات آماده سازي روبنايي و زيربنايي، ايجاد و احداث تجهيزات و تاسيسات شهري.

3. امور مربوط به احداث، نگهداري و توسعه فضاهاي سبز شهري، احداث شهربازي و كليه اماكن عمومي در پاركها و فضاهاي سبز و جنگلي

4. احداث و بهره برداري ازكارخانجات وكارگاههاي توليد مصالح و تجهيزات ساختماني.

5. احداث و بهره برداري از سامانه هاي حمل و نقل عمومي بار و مسافر درون شهري و برون شهري .

6. احداث كارخانجات و كارگاههاي مرتبط با مديريت پسماندهاي شهري.

7. مطالعه، طراحي و اجراي طرح­هاي حفاظت از محيط زيست و كاهش و رفع آلودگي­هاي زيست محيطي.

8. اجراء و نظارت بر طرح ها و پروژه هاي خدمات شهري شهرداري و سازمان هاي وابسته

9. طراحي ، اجراء و نظارت بر طرحهاي زيباسازي ، مبلمان شهري ، نورپردازي و تابلوهاي تبليغاتي.

10. طراحي ، اجراء ، نظارت و بهره برداري از طرحهاي گردشگري، ميراث فرهنگي و بافت ها و بناهاي تاريخي.

11. برنامه ريزي در جهت مشاركت، جذب و جلب سرمايه گذاران داخلي، بانكها و موسسات مالي و اعتباري.

12. برنامه ريزي جهت مشاركت در تاسيس مؤسسات مالي، اعتباري و بنگاه هاي واسطه پولي و بيمه ها و صندوق  ها و بنگاه هاي قابل عرضه در بورس اوراق بهادار، مطابق با قوانين مربوطه .

13. برنامه ريزي جهت استفاده از منابع و ابزارهاي مالي مجاز از جمله فاينانس، انتشار اوراق مشاركت، اخذ وام و مشاركت بانك ها و موسسات مالي، جهت اجراي طرح هاي توسعه شهري.

14. ايجاد زيرساخت ها و تامين امكانات لازم جهت ارائه خدمات عمومي شهر الكترونيك، شهروند الكترونيك و شهرداري الكترونيك.

تبصره:

شهرداري مي تواند عوارض و هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، امتيازات و ساير مطالعات خود از شهروندان و تجهيزات ابنيه، زمين و املاك خصوصي خود را به روش مشاركتي و به عنوان آورده شهرداري منظور نمايد.

ماده 5 . تركيب هيات عالي سرمايه‌گذاري

به منظور سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در كليه امور سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري، هياتي مركب از اشخاص زير تحت عنوان «هيات عالي سرمايه‌گذاري» تشكيل مي‌شود:

اعضای این هيات مرکب از:

 1. شهردار بعنوان رییس هیات عالی سرمایه گذاری
 2. معاون اداري - مالي يا رئيس امور مالي شهرداري
 3. مسئول امور سرمايه گذاري به عنوان دبير
 4. يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب شهردار
 5. يك نفر كارشناس مالي يا اقتصادي به انتخاب شهردار
 6. يك نفر كارشناس بصير و خبره به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي شهر
 7. يك نفر به انتخاب معاون امور عمراني استانداري

تبصره :

تصميمات هيات عالي با دو سوم آراء مشروط به اينكه شهردار يا معاون اداري مالي  يا رئيس امور مالي جزء موافقين باشند ملاك عمل و اقدام شهرداري و عوامل اجرايي آن بوده و هيچ يك از اعضاي مذكور در اين ماده راساً حق تغيير آن را نخواهد داشت.

ماده 6 . وظایف و اختیارات هيات عالی سرمایه گذاری

 1. تصويب موضوعات و عناوين سرمايه‌گذاري و مشاركت و همچنين تعيين اولويت موضوعاتي كه توسط كميسيون يا اداره سرمايه‌گذاري پيشنهاد مي شود.
 2. تصويب فرايند انتخاب سرمايه گذار يا مشاركت كننده از طريق فراخوان عمومي و يا فراخوان محدود يا ترك فراخوان براي هر يك از طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركت
 3. بررسي پيشنهادات كميسيون كارشناسي و اتخاذ تصميم در خصوص آن ها.
 4. انتخاب نهايي سرمايه گذاران و شركاء
 5. تصويب قراردادهاي سرمايه گذاري و مشاركت.

تبصره‌:

هيات عالی و اعضای آن نمی توانند اختیارات خود را در زمینه موضوعات این شيوه نامه به دیگران تفویض نمایند.

ماده 7 . وظایف و اختیارات رئیس هيات عالی سرمایه گذاری

 1. انتخاب  اعضاء كميسيون كارشناسي سرمايه گذاري و مشاركت و صدور احكام آن­ها پس از تصويب هيات عالي سرمايه گذاري
 2. نظارت بر حسن اجراي شيوه نامه.
 3. نظارت عاليه بر فرآيند انعقاد و اجراي قراردادها و حسن انجام كار
 4. انعقاد قراردادها با رعايت اين شيوه نامه

ماده 8 .  جايگاه سرمايه گذاري و مشاركت

كليه امور سرمایه گذاری و مشارکت هاي شهرداری با تاسيس سازمان سرمايه گذاري و مشاركت ها از طريق اين سازمان و در ساير شهرداري ها كه فاقد سازمان باشند از طريق واحد سرمايه گذاري و مشاركت انجام خواهد شد و پس از تصویب شیوه نامه در شورای اسلامی شهر، هيچ يك از مناطق، سازمان ها و واحدهای تابعه شهرداری راساً حق انعقاد قرارداد و یا امور سرمایه گذاری و مشارکت را ندارند، مديريت سرمايه گذاري و كميسيون مربوطه يا هر واحدي كه قبلا در امور سرمايه گذاري فعاليت مي كردند در سازمان مذكور ادغام مي شود.

به منظور جلب مشارکت و ایجاد انگیزه و استفاده از توانمندی‌های مدیران، عوامل انسانی و کارشناسی واحدهاي تابعه شهرداري، موارد زیر قابل اجرا هستند:

 1. بخش برنامه‌ای و عملیاتی و مدیریتی طرح های مصوب اجرا شده، حسب موقعیت جغرافیایی طرح به عنوان فعالیت‌های آن منطقه منظور مي­شوند.
 2. ارزيابي عملكرد مديران و عوامل انساني مرتبط و تاثيرگذار در امر سرمايه گذاري و مشاركت هيات عالي جهت ارتقاء و تشويق آن ها 

تبصره 1:

واحدهاي سرمايه گذاري مناطق و سازمان هاي وابسته شهرداري از حيث انجام وظايف موضوع اين شيوه نامه تابع واحد سرمايه گذاري و مشاركت خواهد بود.

تبصره 2:

نظام سيستم ارزيابي با هدف ترويج و گسترش امور سرمايه گذاري و مشاركت در سطح شهرداري مناطق و سازمان هاي تابعه پيشنهاد واحد سرمايه گذاري و مشاركت و تصويب هيات عالي سرمايه گذاري به مورد اجرا گذاشته مي­شود.

تبصره 3:

حق الجلسه اعضاي هيات عالي توسط شوراي اسلامي شهر و حق الجلسه اعضاء كميسيون كارشناسي و دستمزد كارشناسان خارج از شهرداري با تصويب هيات عالي و برابر ضوابطي كه توسط سازمان شهرداري ها و دهيارها ابلاغ مي شود محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 تبصره 4:

وظايف هيات عالي و كميسيون تخصصي در سازمان سرمايه گذاري و مشاركت ها به ترتيب بر عهده شوراي سازمان و هيات مديره مي باشد.

ماده 9 . روش انتخاب سرمايه‌گذار

انتخاب سرمايه گذار و مشاركت كننده به سه روش امكان پذير است .

الف: به روش فراخوان عمومی براي كلانشهر و مراكز استان بدين شرح:

 1. آگهي فراخوان يك نوبت در روزنامه رسمي كشور و از يك تا سه نوبت به اقتضاي اهميت معامله در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر گردد.
 2. نوع و مقدار كالا و يا كار يا خدمات با ذكر مشخصات
 3. مدت و محل تحويل كالا يا انجام كار يا خدمت و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كالا يا انجام كار يا خدمت كلا يا بعضا تاخير نمايد.
 4. تصريح اينكه بهاي پيشنهادي از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهر تسليم شود.
 5. مدت قبول پيشنهادها
 6. محل تسليم پيشنهادها
 7. ميزان سپرده شركت در فراخوان به طور مقطوع كه به صورت نقد به حساب سپرده شهرداري در بانك تحويل و رسيد ان به ضميمه پيشنهاد تسليم شود.
 8. ميزان تضميم حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن
 9. حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص برنده فراخوان و ابلاغ به برنده ضرورت دارد.
 10. روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهنده گان با نمايندگان آن ها در هيات عالي
 11. محل توزيع يا فروش نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات در صورت لزوم
 12. تصريح اين نكته كه شركت در فراخوان و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكليف هيات عالي ‌مي‌باشد.

 

تبصره 1:

در صورتي كه شروط فراخوان كه طبق موارد فوق الذكر بايد در آگهي ذكر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد باشد، متقاضيان مي توانند با مراجعه به محل تعیین شده يا وب سايت (پورتال رسمی)، نسبت به اخذ اسناد و مدارك مورد نياز اقدام نموده و مصدق اسناد و مدارك دريافتي را به مدارك خود ضميمه و تسليم نمايند.

تبصره 2:

کمیسیون کارشناسی مجاز نيست به پيشنهادهاي مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد، ترتيب اثر دهد،‌ در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

تبصره 3:

در صورتيكه در مدت مقرر،‌ پيشنهادي نرسيده باشد هيأت عالي مي تواند از روش هاي ذيل نسبت به جذب سرمايه گذار اقدام نمايد:

 1. شناسايي سرمايه گذار از طريق ترك تشريفات حداکثر به فاصله 3 ماه از زمان اتمام دريافت پيشنهادات فراخوان انجام یافته و معرفی آن به هيات عالي
 2. تجديد فراخوان طي يك يا چند نوبت
 3. اقدام از طريق فراخوان محدود مطابق شرايط مندرج در شيوه نامه

ب : به روش فراخوان محدود براي كليه شهرداري ها كه با ارسال دعوتنامه خواهد بود.

فراخوان محدود به تصویب هیأت عالی تعيین می شود 0

حداکثر تعداد افراد جهت ارسال دعوتنامه سه نفر تعیین می شوند ، هیأت عالی می بایست در ارسال دعوتنامه، تاریخ تسکیل جلسه، بازگشائی پیشنهادات را قید نماید، بهرحال از تاریخ ارسال دعوتنامه تا اعلام نتیجه نباید از پانزده روز تجاوز نماید.

ج : ترك فراخوان

در مواردي كه انجام طرح يا پروژه به روش هاي الف و ب به تشخيص و طبق گزارش توجيهي کمیسیون کارشناسی ميسر و به مصلحت نباشد در اين صورت با توجه به مبلغ مشاركت و آورده شهرداري و با رعايت فرایندی كه هيات عالي معين مي نمايد،  روش ترك فراخوان مورد استناد قرار مي گيرد.

تبصره 1:

در سه روش فوق در خصوص آورده طرفين بدين شرح اقدام خواهد شد:

 1. در حالت الف و ب چنانچه آورده شهرداري شامل زمين، هزينه هاي صدور پروانه و تغيير كاربري و ساير امتيازات باشد بهاي زمين بر اساس ارزيابي كارشناسي رسمي دادگستري بعنوان قيمت پايه در فراخوان اعلام خواهد شد و هزينه هاي صدور پروانه و تعيين كاربري طبق تعرفه مصوب و ساير امتيازات نيز بر اساس توافق تعيين مي گردد و هزينه هاي احداث توسط سرمايه گذار در قيمت هاي پيشنهادي مشخص خواهد شد . بعد از انتخاب سرمايه گذار نسبت سهم الشركه طرفین بر اساس آورده ها که به تصویب هيئت عالي خواهد رسيد تعیین می گردد، در این حالت انتقال مالکیت زمین و امتیازات بعد از هرمرحله با رعایت صرفه و صلاح شهرداری مقدور خواهد شد.
 2. درحالت ج آورده شهرداری در خصوص هزینه های صدور پروانه و تغییر کاربری و سایر امتیازات مشابه بند يك تعیین خواهد شد، بهای زمین براساس قیمت روز تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری با حفظ مالکیت شهرداری و هزینه احداث نیز براساس توافق طرفین که به تصویب هیأت عالی رسیده باشد خواهد بود.

تبصره 2:

درحالتی که آورده شهرداری فقط هزینه های صدور پروانه و تغییر کاربري و سايرامتيازات و آورده سرمایه گذار هزینه های انجام توافق بدون فراخوان بوده و هزینه های صدور پروانه و تغییر کاربری طبق تعرفه مصوب و سایر امتیازات و هزينه احداث براساس فهرست بها، چنانچه کار یا خدمت در فهرست بها پیش بینی و تعیین نشده باشد بهای عادله واحد کار يا خدمت مورد نظر واحد فنی با موافقت سرمایه گذار و تصویب هیأت عالی تعیین خواهد شد و بهای زمین براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و پس از تصویب هیأت عالی، نسبت سهم الشرکه طرفین از پروژه مشخص خواهد شد.

ماده 10. مفاد قرارداد

موارد و نكات زير بايد در متن قراردادهاي سرمايه گذاري و مشاركت ذكر شده و رعايت شوند، ساير موارد تابع توافق و تفاهم طرفين قرارداد مي باشد:

 1. مشخصات طرفين قرارداد و اقامتگاه قانوني آنها
 2. موضوع قرارداد و نحوه اجراي آن
 3. مبلغ قرارداد،تعيين سهم طرفين و نحوه تقسيم منافع حاصل از قرارداد
 4. مدت اجراي قرارداد، مراحل و زمانبندي آن
 5. تعهدات طرفين و امور و اقداماتي كه بر عهده هر يك از طرفين مي باشد.
 6. تعيين طرف قرارداد به عنوان طرف متعهد در پرداخت كسورات قانوني از قبيل ماليات، عوارض و بيمه متعلقه به قرارداد.
 7. مالیات بر ارزش افزوده ناشی از قرارداد بر اساس میزان درصد درآمد هریک از طرفین می باشد.
 8. خسارات ناشي از خودداري يا تاخير در انجام تعهدات و يا كاستي در انجام تعهدات براي هر يك از طرفين متعهد
 9. شرايط فسخ قرارداد و فرآيند آن
 10. ميزان سپرده و نوع تضمين حسن انجام تعهدات به پيشنهاد امور سرمايه گذاري و تصويب كميسيون كارشناسي
 11. ساير شرايط عمومي و شرایط اختصاصي مصوب در کمیسیون برای هر پروژه

 هرگونه موارد پيش بيني نشده در قراردادها ، تابع شرايط عمومي پيمان خواهد بود

ماده 11. روش اجرا و نظارت

بمنظور انجام نظارت مالی و فنی عالیه بر پروژه ها با استفاده از كارشناسان شهرداری و یا سایر کارشناسان خبره خارج از شهرداری به پیشنهاد کمیسیون و با  انتخاب هیات عالی کارگروه نظارت  به تعداد حداقل سه و حداکثر پنج نفر  انتخاب و معرفی می گردد.

تبصره :

حداقل یک و حداکثر دو نفر معتمد سرمایه گذاران از طریق معرفی نهادهاي مردمي بخش خصوصي (NGO مربوطه) که با تایید شهردار انتخاب می گردد ، در کارگروه نظارت حضور خواهد داشت.

ماده 12. وظایف مدیریت سرمایه گذاری و مشاركت

 1. تهيه اطلس جامع سرمايه گذاري و مشاركت از طريق مشاور ذيصلاح.
 2. تهیه بسته مشاركتي حاوی طرحها و پروژه های سرمایه‌گذاری همراه با اطلاعات جامع فني و اقتصادي  برای ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری و اطلاع رسانی برای جذب سرمایه گذار با مشارکت یا واگذاری به بخش خصوصی خارج از مجموعه شهرداری و یا مراکز پژوهشی.
 3. اخذ مجوز لازم جهت انعقاد قراردادهاي سرمايه گذاري و رفع موانع اداري براي تسريع در اجراي طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركتي و پيگيري كليه تعهداتي كه شهرداري مطابق با قرارداد بعهده گرفته است .
 4. ایجاد زمینه و بستر مناسب برای ترغيب و تشويق سرمایه گذاری و پيشنهاد اعطای تسهیلات و امکانات کافی از طرف شهرداری.
 5. ايجاد هماهنگي با مناطق و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و واحدهاي تابعه شهرداري.
 6. ابلاغ مصوبات هيات عالی و پی‌گیری نحوه اجرای آنها.
 7. تهیه گزارش های دوره ای سه ماهه از روند امور سرمايه‌گذاري شهرداري  شامل اقدامات ، فرصت ها، تهدیدهاو آسیب شناسی و ارائه آن به شهردار.
 8. انجام بازاريابي  براي جذب سرمايه گذاران و معرفي طرحهامستقیما و نیز با انعقاد قرارداد بازاریابی با اشخاص حقیقی و حقوقی .
 9. اخذ گزارش عملكرد امور سرمايه‌گذاري از کمیسیون، مناطق و واحدهای تابع شهرداري.
 10. برگزاري همايش ها و نمايشگاههاي ملي و بين المللي در داخل و خارج از كشور در راستاي بازاريابي پروژه هاي سرمايه گذاري .
 11. انتشار فراخوان براساس مجوز هئيت عالي سرمايه گذاري.
 12. استفاده از آخرين متدها و روش هاي اطلاع رساني جهت معرفي فرصتها و پروژه هاي سرمايه گذاري .
 13. آموزش و پژوهش و مطالعات در حوزه فرمولاسيون ، فرآيندها و فرهنگ سازي سرمایه گذاری.

ماده 13. شهرداري موظف است گزارش عملكرد سالانه امور سرمايه گذاري و همچنين بسته و فرصت هاي سرمايه گذاري را به فراخور نياز به وزارت كشور( سازمان شهرداري ها و دهياري ها ) تهيه و ارسال نمايد.

ماده 14. اين شيوه نامه در 14 ماده پس از ابلاغ توسط وزارت كشور و تصويب شوراي اسلامي شهر براي شهرداري لازم الاجرا خواهد بود.

اين شيوه نامه در جلسه 369 مورخ 91/5/27 شوراي اسلامي شهر خرم آباد به تصويب رسيد.
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8