پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست سایت


اعضاي هيأت عالي سرمايه گذاري


به منظور سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در كليه امور سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري، هياتي به تعداد 7 نفر مركب از اشخاص زير تحت عنوان «هيات عالي سرمايه‌گذاري» تشكيل مي‌شود. اعضای این هيات مرکب از:
  1. 1-شهردار بعنوان رییس هیات عالی سرمایه گذاری
  2. 2-معاون اداري - مالي يا رئيس امور مالي شهرداري
  3. 3-مسئول امور سرمايه گذاري بعنوان عضو يا ساير پست هاي مرتبط بعنوان دبير و عضو به انتخاب شهردار  
  4. 4-يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب شهردار بعنوان عضو
  5. 5-يك نفر كارشناس مالي يا اقتصادي به انتخاب شهردار بعنوان عضو
  6. 6-يك نفر كارشناس بصير و خبره به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي شهر بعنوان عضو
  7. 7-يك نفر به انتخاب معاون امور عمراني استانداري بعنوان عضو

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8