پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نام: مصطفي
 نام خانوادگي: حيدري مقدم
 سال تولد: 1354
مدرك تحصيلي
 كارشناسي: مهندسي عمران                       كارشناسي ارشد: برنامه ريزي شهري
سوابق اداري:
1- شهردار شهر زاغه
2- مدير عامل و عضو هئيت مديره سازمان نوسازي و بهسازي شهر خرم آباد
3- عضو كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر خرم آباد
4- مدير طرحهاي توسعه شهري شهرداري خرم آباد
5- نماينده وزارت كشور در كميسيون ماده 100 اول شهر معمولان
6- نماينده استانداري و عضو شوراي سازمان آتش نشاني شهر كوهدشت
7- نماينده استانداري و عضو كميته تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي الشتر، فيروزآباد، كوهدشت، گراب، كوناني، درب كنبدو چغابل
8- كارشناس امور شهري استانداري لرستان
9- كارشناس طرحهاي شهرسازي و معماري شهرداري خرم آباد
10- عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان لرستان
11- كارشناس رسمي دادگستري
12- فرمانده پايگاه مقاومت بسيج ادارات شهر زاغه
13-دبير هيئت تنيس استان لرستان
14- عضو هيئت بوكس استان
سوابق آموزشي:
1-مدرس دانشگاههاي پيام نور، آزاد اسلامي واحد خرم آباد، آموزشكده فني و مهندسي سما، علمي و كاربردي جهاد دانشگاهي
2- نفر اول آزمون جامع شهرداران استان
3-دبير علمي و اجرائي همايش ملي برنامه ريزي شهري، ضرورتها و راهكارها
4- پذيرش مقاله در همايش ملي برنامه ريزي شهري، ضرورتها و راهكارها تحت عنوان تحليل حاشيه نشيني در محله علي آباد شهر خرم آباد و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهبود روند آن
5- پذيرش مقاله در همايش ملي برنامه ريزي شهري ، ضرورتها و راهكارها تحت عنوان استفاده از توانهاي بالقوه استان لرستان جهت توسعه صنعت گردشگري
6-پذيرش مقاله در همايش ملي تبين راهكارهاي اجرائي در اصلاح الگوي مصرف در شهرداريهاي كشور تحت عنوان اصلاح الگوي مصرف حلقه مفقوده توسعه پايدار شهري
7-پذيرش مقاله در همايش ملي بافتهاي فرسوده شهر شيراز تحت عنوان شهر آموزگار (مطالعه موردي خرم آباد)
8- پذيرش مقاله در همايش ملي الگوي جوان اسلامي
9- پذيرش مقاله تحت عنوان رويكرد نظري بر علل توسعه نيافتگي ايران با تاكيد بر عدم توسعه شهري در همايش ملي جغرافيا، شهرسازي، توسعه پايدار

گروه دورانV5.7.2.0