پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پیشینه تاریخی تاسیس شهرداری خرم آباد یا به قول قدیمیها بلدیه از مرز هشتاد سال گذشته است و در کنار آن شهرداران زیادی از سال 1305 تا کنون در شهر ما مسئولیت اداره شهر را بر اساس وظایف مصوب به عهده داشته اند . بسیاری از شهرداران به صورت انتصابی و برخی با تائید انجمن های شهری در شکل و قالب انتخابی عهده د ارمسئولیت شهرداری بوده اند . در سال تاسیس شهرداری جمعیت شهر عمدتا در دو محله بزرگ پشت بازار و درب دلان کان متمرکز بودند . بسیاری از اعیان و معاریف شهر در این دو منطقه زندگی می کردند . وظایف شهرداری در درجه نخست ، تنظیف و حفظ بهداشت شهری ، رفت و روب ، سرویس دهی مناسب برای شهروندان ،مراقبت در زمینه مسائل رفاهی و معیشتی ،تعیین و تثبیت نرخ نان ،گوشت و تره بار مورد نیاز اهالی بوده است .


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0